29. 03. 2015
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Výberové konanie

erb
Mesto Sobrance vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto: 
- terenného sociálneho pracovníka
asistenta terenného sociálneho pracovníka

pdf_button Viac informácií

 

Zverejnenie zámeru

erbMesto Sobrance v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejňuje zámer odpredať Miroslavovi Marcinovi, bytom Jenisejská 1434/53, Košice parcelu C KN č. 1014/8 - zastav. plocha s výmerou 341 mv k. ú. Sobrance, zapísanú na LV č. 1060.

V Sobranciach 2.3.2015                        Ing. Pavol Džurina, primátor mesta v.r.
 

 

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01  Sobrance vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na:

Predaj parcely C KN č. 572/27

Čítať celý článok: Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v marci 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na marec 2015

 

Štatistický úrad SR - zisťovanie

logosusr
Štatistický úrad SR v zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. bude od 1. marca do 31. decembra 2015 zisťovať informácie o štruktúre, výške, vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. 

Čítať celý článok: Štatistický úrad SR - zisťovanie

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach vo februári 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na február 2015

 

Vývoz komunálneho odpadu - zmena

kontajnerMesto Sobrance ma rozdelený vývoz komunálneho odpadu  z domácností do 2 dní: vo štvrtok a v piatok. Vzhľadom na určité zmeny sa odpad z ulíc SNP, Švermova, Štúrova, S. Chalupku, Tibavská a Gorkého bude vyvážať vo štvrtky (v pôvodnom harmonograme boli uvedené v piatok). Po novom ulice, situované  južne od Michalovskej, majú vývoz vo štvrtok  a ulice severne od Michalovskej  majú vývoz  v piatok.

Čítať celý článok: Vývoz komunálneho odpadu - zmena

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v januári 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na január 2015

 

Pozvánka

vianoce
Pozývame vás na Vianočný koncert skupiny HURIKÁN
28.12.2014 o 17. hod.
v Dome kultúry v Sobranciach
 

pdf_button Plagát

 

Pozvánka

v-koncert

Klub mladých pri Centre voľného času v Sobranciach o OZ INaK Sobrance vás pozývajú na 
VIANOČNÝ KONCERT MLADÝCH KAPIEL
21.12.2014 o 16. hod.
 
v Dome kultúry v Sobranciach

 pdf_button Plagát

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta