24. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

erb 
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01  Sobrance vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na:

Predaj parciel:
a.)  C KN č. 49/37, b.)  C KN č. 49/39, c.)  C KN č. 49/40, d.)  C KN č. 49/41, e.)  C KN č. 49/42

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a informáciu o predmete kúpy si účastníci súťaže môžu pozrieť na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta alebo osobne prevziať na adrese: Mestský úrad Sobrance, Štefánikova 23, Sobrance, úsek finančný a správy majetku u Ing. Rybnického v pracovných dňoch od 17.05.2011 do 30.05.2011 v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 01.06.2011 o 15.00 hod.  

                                                                                                                                   Ing. Štefan Staško
                                                                                                                                     primátor mesta

pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta