20. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Prevod majetku mesta

erb
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Sobrance zverejňuje zámer odpredať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
parcelu C KN č. 1033/8 - trvalé trávne porasty o výmere 183 m2, zapísanú na LV č. 1060 v katastrálnom území Sobrance pre Jána Medviďa a manželku Jarmilu, bytom P. Horova 1016/16

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta