20. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

erbMesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 8, pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer odpredať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

1. Predaj časti parcely C KN č. 560/2 - zastav. plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1060 v katastr. území Sobrance, vo  výmere presne určenej geometrickým plánom.
2. Predaj časti parcely C KN č. 560/1 - zastav. plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 2280 v katastr. území Sobrance, vo výmere presne určenej geometrickým plánom

V Sobranciach 06.10.2011 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta