27. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Prenájom majetku mesta

erbMesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Prenájom nebytových priestorov o výmere 153,27 m2 , nachádzajúcich sa v kotolni K2, stojacej na parcele C KN č. 623/7 v katastrálnom území Sobrance pre EUROVIA SK, a.s., Staničná 11, 071 65 Michalovce.


V Sobranciach 29.11.2011                                         Ing. Štefan Staško
                                                                                            primátor mesta  

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta