20. 05. 2018
   
Písmo

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

2018:
pdf button
 Návrh VZN č. .../2018 Bezpečnostná politika prevádzkárne IOM 

2017:
pdf button 
Návrh VZN č. .../2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Sobrance 
pdf button Návrh VZN č. ... /2017,ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance 
pdf button Návrh VZN č. ... /2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mestom Sobrance
pdf button Návrh VZN č. ... /2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf button Návrh VZN č. ... /2017, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance  
pdf button Návrh VZN č. ..../2017 o Mestskej polícii mesta Sobrance 
pdf button Návrh VZN č. ... /2017 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 


2016:
pdf_button 
Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013, č. 2/2014, č. 4/2015 a č. 4/2016 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode  
pdf_button Návrh VZN č. .../2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance
pdf button 
Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č, 11/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance 
pdf_button Návrh VZN č. .../2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 10/2013 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
pdf_button Návrh VZN č. .../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance
pdf button 
Návrh VZN č. .../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sobrance 

2015:

pdf_button
 Návrh VZN č. .../2015 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance na rok 2016
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2016  
pdf_button Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, 3/2013 a 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu  
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo  
pdf_button Návrh VZN č. .../2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance


2014:

pdf_button Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo  
pdf_button
Návrh VZN č. .../2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie plagátov na území mesta počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 a č. 3/2013 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button 
Návrh VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta SOBRANCE

2013:
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 
pdf_button Návrh VZN č. .../2013, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2014
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Sobrance 
pdf_button Návrh VZN č. .../2013, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o ochrane životného prostredia
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o odpadoch
pdf_button Návrh VZN č. .../2013, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo  
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Sobrance
 

2012:

pdf_button 
Návrh VZN č. .../2012, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
pdf_button Návrh VZN č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  
pdf_button Návrh VZN č. .../2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN č.  .../2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území mesta Sobrance na rok 2013
pdf_button Návrh VZN č. .../2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode  
pdf_button Návrh VZN č. .../2012, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008, č. 4/2009, č. 1/2010 a č. 5/2011 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
pdf_button Návrh VZN č. .../2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo  
pdf_button Návrh VZN č. ..../2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. .../2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance
pdf_button Pripomienkové konanie k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance.

2011:

pdf_button Návrh VZN č. .../2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance
pdf_button
Návrh VZN č. .../2011, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008, č. 4/2009 a č. 1/2010 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button
Návrh VZN č. .../2011, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 3/2003 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sobrance
pdf_button
Návrh VZN č. 3 / 2011 - zmena VZN č. 13/2008, č. 6/2009 a č. 5/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Návrh VZN č. 2 / 2011 - zmena VZN č. 4/2010 a č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a ŠZ zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN č. 1 / 2011 - Povodňový plán záchranných prác 

2010:

pdf_button Návrh VZN 8 / 2010 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov samosprávy mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN 7 / 2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 a č. 6/2009 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Návrh VZN 6 / 2010, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 závažnej časti Územného plánu mesta Sobrance vyhlásené VZN Mesta Sobrance č. 8/2008, v zmysle Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Sobrance vyhlásené VZN č. 3/2010
pdf_button Návrh VZN 5 / 2010, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2009 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Návrh VZN 4 / 2010 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach na území mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN 3 / 2010 o umiestňovaní plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pri nových voľbách primátora mesta Sobrance
pdf_button Návrh VZN 2 / 2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
pdf_button Návrh VZN 1 / 2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008 a č. 4/2009 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta