24. 05. 2018
   
Písmo

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

pdf_button 1/2018 VZN Mesta Sobrance č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje bezpečnostná politika prevádzkárne integrovaného obslužného miesta Mesta Sobrance 


pdf_button 7/2017
VZN Mesta Sobrance č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mestom Sobrance
pdf_button 6/2017
VZN Mesta Sobrance č. 6/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button 5/2017
VZN Mesta Sobrance č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance 
pdf_button 4/2017 
VZN Mesta Sobrance č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
pdf_button 3/2017
VZN Mesta Sobrance č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance 
pdf button 
2/2017
VZN Mesta Sobrance č. 2/2017 o Mestskej polícii mesta Sobrance
pdf button 1/2017 VZN Mesta Sobrance č. 1/2017 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 


pdf button 8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 8/2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 11/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance 
pdf_button 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 7/2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013, č. 2/2014, č. 4/2015 a č. 4/2016 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
pdf_button 6/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 6/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ na území mesta Sobrance 
pdf_button 
5/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance
pdf_button 4/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2016, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
pdf_button 3/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2016, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 10/2013 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
pdf button 2/2016
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance
pdf_button 1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta


pdf_button 8/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance
pdf_button 7/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
pdf_button 6/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button 5/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2016
pdf_button 4/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2015, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button 3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2015 o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu
pdf_button 2/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

pdf_button 4/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie plagátov na území mesta počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Sobrance
pdf_button 3/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Sobrance.
pdf_button 2/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2014, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č.5/2012 a č.3/2012 o určení školských obvodov v Meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button 1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

pdf_button 11/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 11/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance
pdf_button 10/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 10/2013 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
pdf_button 9/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 9/2013, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance 
pdf_button 8/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance  č. 8/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2014  
pdf_button 7/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 7/2013, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button 6/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 6/2013 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Sobrance
pdf_button 5/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 5/2013 o odpadoch
pdf_button 4/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2013 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia, dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sobrance
pdf_button 3/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2013 , ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo 
pdf_button 1/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

 

pdf_button 9/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 9/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

pdf_button 8/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 8/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2013  

pdf_button 7/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 7/2012, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

pdf_button 6/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta obrance č. 6/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance   

pdf_button 5/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 4/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2012, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008, č. 4/2009, č. 1/2010 a č. 5/2011 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode  

pdf_button 3/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
 
pdf_button 2/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance 

pdf_button 1/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance


pdf_button 6/2011 Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Sobrance č. 6/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance

pdf_button 5/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 5/2011, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008, č. 4/2009 a č. 1/2010 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 4/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 4/2011, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 3/2003 určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sobrance

pdf_button 3/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 13/2008, č. 6/2009 a č. 5/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

pdf_button 2/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 4/2010 a č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

pdf_button 1/2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2011 povodňový plán záchranných prác mesta Sobrance

pdf_button 1/2010 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008 a č. 4/2009 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 2/2010 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

pdf_button 3/2010 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 1 záväznej časti Územného plánu mesta Sobrance vyhlásené VZN mesta Sobrance č. 8/2008

pdf_button 4/2010 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

pdf_button 5/2010 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 a č. 6/2009 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

pdf_button 6/2010 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu mesta Sobrance vyhlásené VZN mesta Sobrance č. 8/2008, v zmysle Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Sobrance vyhlásené VZN č.3/2010

pdf_button 7/2010 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov samosprávy mesta Sobrance

pdf_button 1/2009 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu

pdf_button 2/2009 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 1/2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sobrance č. 10/2008 o cenách za pohrebné a cintorínske služby v meste Sobrance

pdf_button 3/2009 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sobrance č. 1/2008 a č. 9/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

pdf_button 4/2009 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 5/2009 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

pdf_button 6/2009 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

pdf_button 7/2009 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance

pdf_button 8/2009 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

pdf_button 1/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

pdf_button 2/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nájmu nájomných bytov vo vlastníctve mesta

pdf_button 3/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pri nových voľbách primátora mesta Sobrance

pdf_button 4/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

pdf_button 5/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000 - "Trhový poriadok pre trhovisko v správe Anny Hrehovej, Ul. Hollého č. 5, Sobrance

pdf_button 6/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 7/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

pdf_button 8/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sobrance

pdf_button 9/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa menia Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Sobrance č. 2/2007 a č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

pdf_button 10/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o cenách za pohrebné a cintorínske služby v meste Sobrance

pdf_button 11/2008 Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 2/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov vo vlastníctve mesta

pdf_button 12/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance

pdf_button 13/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

pdf_button 14/2008 Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

pdf_button 1/2007 VZN - o cenách za pohrebné a cintorínske služby v meste Sobrance

pdf_button 2/2007 VZN - o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

pdf_button 3/2007 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

pdf_button 4/2007 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Sobrance

pdf_button 5/2007 VZN o miestnych daniach a poplatku 2007

pdf_button 6/2007 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

pdf_button 1/2006 VZN - o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií

pdf_button 2/2006 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov samosprávy mesta

pdf_button 3/2006 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance

pdf_button 1/2005 VZN - Trhový poriadok pre trhovisko v správe Jána Kostičáka, Nižná Rybnica 73

pdf_button 2/2005 VZN - o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf_button 3/2005 VZN - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta