22. 05. 2018
   
Písmo

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2009, v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením č. 124/2009 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance.


pdf_button Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance
pdf_button Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance
pdf_button Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance - platné od 1.4.2013
pdf_button Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta