24. 05. 2018
   
Písmo

2013

Prenájom a predaj majetku - 2013


17.12.2013:
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory na Tyršovej ul. č. 12 a na Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach
09.12.2013:
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Nájom nebytových priestorov v budove MsÚ Sobrance 
28.10.2013:
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť kotolne K4
11.10.2013:
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 10 m2 z parcelyC KN č. 628/1 v k. ú. Sobrance
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobiného zreteľa - nebytové priestory v budove Domu služieb v Sobranciach  
02.10.2013:
pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parcely a na nej postavenej budovy kotolne K3 
09.08.2013
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v budove bývalej polikliniky na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely C - KN č.414/1
13.05.2013:
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov v areáli býv. polikliniky na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach 
25.04.2013:
pdf_button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru
05.04.2013:

pdf_button Prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom stĺpov mestského rozhlasu na vedenie optického kábla 
04.02.2013:
pdf_button Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - osobné motorové vozidlo AUDI A6
10.01.2013:
pdf_button Prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Sobrance a záhrada v k.ú. Komárovce

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta