24. 05. 2018
   
Písmo

2017

Prenájom a predaj majetku - 2017

07.11.2017:
pdf_button
 Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov o výmere 67,11 m2 na ul. Tyršovej 287/46 v Sobranciach"
 
06.09.2017: 
pdf button Návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena 
pdf button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 49/47 - ostatná plocha s výmerou 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance"

pdf button 
Návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena 
pdf button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 49/15 - ostatná plocha s výmerou 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance"  

31.07.2017:
pdf button
 Návrh nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľnosti
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov v Regionálnej nemocnici, n.o. Sobrance, ul. Mieru č. 13A"

pdf button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov s výmerou 12,91 mv budove Domu služieb, Michalovská 2, 073 01 Sobrance" 

26.06.2017:
pdf button Návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/47 - ostatná plocha s výmerou 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k.ú. Sobrance"

pdf button Návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/15 - ostatná plocha s výmerou 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k.ú. Sobrance" 

12.06.2017:
pdf button Návrh nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľnosti
pdf button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov v Regionálnej nemocnici, n. o. Sobrance, ul. Mieru č. 13A"

06.06.2017:
pdf button 
Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemok s výmerou 9 m Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Sobrance na účel výstavby kaplnky sv. Krištofa

03.05.2017:
pdf button
 Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - BUFET na mestskom kúpalisku Sobrance 
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom Bufetu mestského kúpaliska na ul. P. Horova č. s. 740 v Sobranciach"

10.04.2017:
pdf button
 Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory o celkovej  výmere 57,07 m2 - Dom služieb Sobrance

06.04.2017:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 331/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 142 m2 v k.ú. Sobrance" 

30.01.2017:

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 142/1 - záhrady s výmerou 2078 m2 v k.ú. Komárovce"

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta