24. 04. 2018
   
Písmo

Dokumenty

Školský úrad - dokumenty


pdf button
 Praktické rady k zápisu detí do 1. roč. ZŠ


LEGISLATÍVA - regionálne školstvo

Zákony

pdf button Zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov: http://www.minedu.sk/data/att/9287.pdf

pdf button Zákon č. 188/2015 Z. z.
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov: http://www.minedu.sk/data/att/9251.pdf

pdf button Zákon č. 596/2003 Z. z.
 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: http://www.minedu.sk/data/att/9286.pdf

pdf button Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: http://www.minedu.sk/data/att/8685.pdf

pdf button Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: http://www.minedu.sk/data/att/8686.pdf 


Nariadenia vlády SR

pdf buttonNV SR č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov: http://www.minedu.sk/data/att/8929.pdf

pdf button NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov: http://www.minedu.sk/data/att/8797.pdf

pdf button NV SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov:  http://www.minedu.sk/data/att/8757.pdf 

pdf button NV SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení NV SR č. 433/2012 Z. z.: http://www.minedu.sk/data/att/8210.pdf


Vyhlášky

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole v znení neskorších predpisov: http://www.minedu.sk/data/att/8728.pdf

pdf button
 Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z.z.:  http://www.minedu.sk/data/att/8727.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe: http://www.minedu.sk/data/att/8232.pdf 

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.: http://www.minedu.sk/data/att/8230.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení vyhlášky č. 452/2011 Z. z.: http://www.minedu.sk/data/att/8222.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov: http://www.minedu.sk/data/att/8221.pdf 

pdf button
 Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.: http://www.minedu.sk/data/att/8218.pdf
 
pdf button Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010: http://www.minedu.sk/data/att/8217.pdf  

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: http://www.minedu.sk/data/att/650.pdf 

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania: http://www.minedu.sk/data/att/653.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:  http://www.minedu.sk/data/att/663.pdf

pdf button 
Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním: http://www.minedu.sk/data/att/670.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení: http://www.minedu.sk/data/att/675.pdf

pdf button Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii: http://www.minedu.sk/data/att/677.pdf
VZN Mesta Sobrance z oblasti školstva


Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ
pdf button
 VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

Výška mesačného príspevku - od rodičov
pdf button
 VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo

Miesto a čas zápisu do 1. roč. ZŠ
pdf button 
VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  

Školský obvod
pdf button 
VZN č. 4/2015, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf button VZN č. 2/2014, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 a č. 3/2013 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode  

pdf button VZN č. 3/2013, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode

pdf button VZN č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode


PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY   


pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2017/2018

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2016/2017

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2015/2016

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2014/2015

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2013/2014

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2012/2013

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2011/2012

pdf_button Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a ŠZ v pôsobnosti ŠÚ Sobrance na šk. r. 2010/2011

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta