Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

JUDr. PAVOL KOZMA

Kontakt:
e-mail: kontrolor@sobrance.sk alebo kozma.pavol@sobrance.sk
Telefón/fax: +421 56 652 22 10


Postavenie hlavného kontrolóra:
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, funkčné obdobie je šesť rokov

Rozsah kontrolnej činnosti:
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

mestský úrad

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom

právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka