Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričná agenda a overovanie

Vybavuje: Bc. Ingrid Vodhanelová MBA

Kontakt: ingrid.vodhanelova@sobrance.sk, tel.: 056 652 22 10/kl.117

Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu Sobrance na prízemí.

Spádové obce matričného úradu:

Sobrance, Baškovce, Hlivištia, Horňa, Choňkovce, Koňuš, Kristy, Nižná Rybnica, Orechová, Ostrov, Porostov, Ruskovce, Svätuš, Tibava

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré  nastali v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

Hlavné matričné činnosti:

Zápis o narodení - vydanie rodného listu

Podanie žiadosti o uzavretí manželstva - vydanie sobášneho listu

Vybavovanie úmrtia občanov - vydanie úmrtného listu

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Vydávanie matričných dokladov do osobitnej matriky

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Na matričnom úrade vybavíte :

Osvedčenie podpisov

Osvedčovanie fotokópií

Výpis z matriky:

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Zápis narodenia do matriky:

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia, matrika zapíše narodenie dieťaťa, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Ak sú rodičia zosobášení

dostaví sa jeden z rodičov a predloží:

sobášny list

platný občiansky preukaz obidvoch rodičov

Ak rodičia nie sú zosobášení:

dostavia sa na matričný úrad obidvaja rodičia a predložia:

platné občianske preukazy

vdova matka úmrtný list svojho manžela

rozvedená matka právoplatný rozsudok o rozvode

Podania žiadosti o uzavretie manželstva:

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom v rámci matričného obvodu

- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo,

doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

- všetky náležitosti ako v bode 1 predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

Ak jeden zo snúbencov je cudzinec 

- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako v bode 1,
- za cudzinca platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, doklad o osobnom stave a potvrdenie o pobyte - nie starší ako 6 mesiacov.

- doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci

musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille).
Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území

(bez ohľadu na štátne občianstvo); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Žiadosť na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v troch exemplároch,
občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/
Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých, najneskôr 5 pracovných dní po tom čo sa dozvedeli o úmrtí.Úmrtný  list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia ako aj žiadosť o príspevok na pohreb.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti,

- splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka.

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu,
- písomne,
- správny poplatok 5 € za každý exemplár.

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO ZÁSTUPCOM:


§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisom a v zmysle § 8, zák.    č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadatelia predložia:
• osvedčené plnomocenstvo
• odôvodnenie žiadosti


POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE:


(štátnym občanom SR)
   
Žiadateľ/ka predloží:
• fotokópia občianskeho preukazu
• občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
• uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti

 

VRÁTENIE SPRÁVNEHO POPLATKU:

 
v zmysle položky 18, písm. a) - f), zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• príjmový pokladničný doklad
• uviesť dohodnutý dátum a hodinu uzavretia manželstva
• dôvod neuskutočnenia sobášneho obradu
• uviesť osobu, ktorej sa má správny poplatok vyplatiť

 

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA:


§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• právoplatný rozsudok o rozvode
• sobášny list
• rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
• k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádza- júcemu t. j. rodnému priezvisku
• manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé

 

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU
(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) - § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• chybný matričný doklad
• matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
• občiansky preukaz
• 5 € v hotovosti

 

 

ZÁPIS VYHLÁSENIA ZA MŔTVEHO
§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
• občiansky preukaz


ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz


ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE
§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:
• právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
• občiansky preukaz


URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM
§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadatelia predložia:
• občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
• rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
• potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
• 5 € v hotovosti
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
• úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
• ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
• ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka


OSVOJENIE
§ 97, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list dieťaťa
• právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa
• sobášny list osvojiteľov
• občianske preukazy osvojiteľov
• 5 € v hotovosti
• do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia majú osvojitelia právo zmeniť dieťaťu meno, alebo mu určiť v poradí ďalšie, súhlasným písomným vyhlásením

 

 

UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/,

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené

 


 

Súbory na stiahnutie

Viac informácií.pdf(86.4 kB)Viac informácií.pdf

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka