Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričná agenda a overovanie

Vybavuje: Bc. Ingrid Vodhanelová MBA

Kontakt: ingrid.vodhanelova@sobrance.sk, tel.: 056 652 22 10/kl.117

Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu Sobrance na prízemí.

 

MATR I K A

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky. Matrika je verejná listina. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Spádové obce matričného úradu:Sobrance, Baškovce, Hlivištia, Horňa, Choňkovce, Koňuš, Kristy, Nižná Rybnica, Orechová, Ostrov, Porostov, Ruskovce, Svätuš, Tibava

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 2. zapisuje do matriky údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 3. vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 4. vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 5. plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 6. vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike) a odovzdáva ju Obvodnému úradu Prešov
 7. zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 8. pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 9. prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 10. prijíma oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydáva o tom potvrdenie
 11. vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 12. preberá žiadosti a pripravuje podklady na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 13. vykonáva zmenu mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak, zmenu mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk, zmenu priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, zmenu priezviska spočívajúcu v úprave v súlade so slovenským pravopisom, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, určenie druhého a tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti.

 

ZÁPIS   NARODENIA  DO  MATRIKY:

Vybavenie  rodného listu pri narodení dieťaťa

 • zosobášení rodičia predložia: - sobášny list a občianske preukazy
 •  nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

 Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade.
Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine.
Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

 

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA :

Žiadosť na uzavretie manželstva podávajú občania osobne na matričnom úrade. 

Potrebné doklady pre občanov SR:  

 • rodné listy snúbencov
 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok o rozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

- doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako šesť mesiacov§ 27 a § 28 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Civilný obrad uzavretia manželstva

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušným ustanovením Zákona o rodine.

Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti na Mestskom úrade v Sobranciach.

Na základe žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti, či na inom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom, ak je zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujúcom život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov mesta a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.

Doba na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Sobranciach je štvrtok od 13.00 h do 15.00 h a sobota od  13.00 h do 17.00 h.                                                                             Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrad uzavretia manželstva nevykonáva.

 

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  70 Eur

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnymi občanmi SR  20 Eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby  20 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi ŠO SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  35 Eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami  200 Eur

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  200 Eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  70 Eur

 

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

 

predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v troch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
 

Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých, najneskôr 5 pracovných dní po tom čo sa dozvedeli o úmrtí.

Úmrtný  list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia ako aj žiadosť o príspevok na pohreb.


Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku


Ďalšie informácie na matričnom úrade.


 

Súbory na stiahnutie

Matičné žiadosti.pdf(354 kB)Matičné žiadosti.pdf
Overovanie dokladov.pdf(527 kB)Overovanie dokladov.pdf

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka