Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

erb.jpgOptická trasa 013KO Brehov -0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany – 011KO Sobrance, časť C Trasa v okrese Sobrance

Súbor na stiahnutie Optika.pdf Optika.pdf (409.6 kB)

 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

erb.jpgVoľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Súbor na stiahnutie Scan 1.pdf Scan 1.pdf (1.5 MB)
Súbor na stiahnutie Scan.pdf Scan.pdf (268.4 kB)

 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpgOznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.


 
 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

erb.jpgOznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

"Sobranecký potok protipovodňová ochrana mesta"


 
 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v SobranciachVytlačiť
 

Vklad obrazka zo serveraPrimátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach ktoré sa uskutoční dňa 7.decembra 2018 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti Domu kultúry v Sobranciach.


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Vklad obrazka zo serveraÚzemné konanie o umiestnení stavby: Optická trasa 0133KO Brehov - 0248KO Kráľovský Chlmec - 0297KO Leles - 0134KO Veľké Kapušany - 0118KO Sobrance, časť C - Trasa v okrese Sobrance

Súbor na stiahnutie Vyhlaska.pdf Vyhlaska.pdf (1018.6 kB)

 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpgOznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

i_5329042.jpg

Súbor na stiahnutie zápisnica 1.jpg zápisnica 1.jpg (288.7 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 2.jpg zápisnica 2.jpg (399.8 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 3.jpg zápisnica 3.jpg (621.5 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 4.jpg zápisnica 4.jpg (452.2 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 5.jpg zápisnica 5.jpg (307.9 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 6.jpg zápisnica 6.jpg (164.8 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 7.jpg zápisnica 7.jpg (338.7 kB)
Súbor na stiahnutie zápisnica 8.jpg zápisnica 8.jpg (190.2 kB)

 
 

Pozvánka - 40. zasadnutie MsZ v SobranciachVytlačiť
 

erb.jpgPrimátor mesta zvoláva 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 8. novembra 2018 o 14:00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Sobranciach.


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Vklad obrázka zo serveruOznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.


 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polícieVytlačiť
 

i_4809182.jpgMesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance,  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polície na dobu neurčitú s nástupom od 1.11.2018.


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vklad obrazka zo serveraOznam - plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.10.2018


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

el-stoziar.jpgOznam - plánované prerušenie distribúcie elektriny 12.10.2018.


 
 

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov primátoraVytlačiť
 

erb.jpg


 
 

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov poslanciVytlačiť
 

erb.jpg


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

erb.jpgÚzemné rozhodnutie - Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance

Súbor na stiahnutie UR MI.pdf UR MI.pdf (8.9 MB)

 
 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste SobranceVytlačiť
 

Vklad obrázka zo serveru

 

 

NÁZOV PROJEKTU

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste Sobrance

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

 

Mestu Sobrance bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste Sobrance“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Realizáciou projektu mesto dosiahne zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Sobrance.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

www.esf.gov.sk                                                                                       www.minv.sk


 
 

Informácia o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

1.jpgTechnické služby mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance, zverejňuje v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - Správca pohrebísk v Meste Sobrance.


 
 

Návrh VZN, záväzná časť ÚPVytlačiť
 

erb.jpgNávrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sobrance, Zmeny a doplnky č.3, Sobranecké kúpele, C-KN 1164.


 
 

Informácia o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

el-stoziar.jpgPlánované prerušenia distribúcie elektriny 2.10.2018, 3.10.2018.


 
 

Informácia o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

el-stoziar.jpgPlánované prerušenia distribúcie elektriny 19.9.2018, 21.9.2018, 24.9.2018, 25.9.2018, 26.9.2018


 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polícieVytlačiť
 

i_4809182.jpgMesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance,  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polície počas zástupu MD od 01.09.2018.


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpgOznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.


 
 

Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina SobranceVytlačiť
 

el-stoziar.jpgNavrhovateľ: Východoslovenská distribučná a .s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO 36599361 doručil dňa 13.7.2018 Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ( ďalej len „ okresný úrad “ ) podľa § 22 zákona č. 24/(2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon “ ) zámer navrhovanej činnosti „ Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance “.


 
 

Stavebné povolenie stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DPVytlačiť
 

erb.jpgMesto Sobrance povoľuje stavebníkovi Východoslovenská distribučná a.s. Košice stavbu "Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DP"

Súbor na stiahnutie VSD.pdf VSD.pdf (1.8 MB)

 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

erb.jpgOznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby "Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance".

,

 


 
 

Tibavská ulica - stavebné konanieVytlačiť
 

erb.jpgMesto Sobrance začalo dňa 16.5.2018 stavebné konanie na stavbu: Sobrance, Tibavská ul. - úprava NN a DP 


 
 

Pozvánka - 37. zasadnutie MsZVytlačiť
 

erb.jpgPrimátor mesta zvoláva 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 1. júna 2018 o 1500 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Sobranciach.

Súbor na stiahnutie 2018-37-msz.pdf 2018-37-msz.pdf (408.1 kB)

 
 

Oznámenie - POH KK 2016 - 2020Vytlačiť
 

odpad.jpgMesto Sobrance zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"


 
 

Pozvánka 36. zasadnutie MsZVytlačiť
 

vklad obrazka zo serveraZasadnutie Mestského zastupiteľstva bude dňa 28. marca 2018 o 15:00 hod.

Súbor na stiahnutie 2018-36-msz.pdf 2018-36-msz.pdf (326.3 kB)

 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

vklad obrazka zo serveraMesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - Ing. Štefan Melník, Ing. Emília Melníková, Hollého 8, Sobrance žiadosť o udelenie súhlasu k výrubu drevín. Viac informácií nižšie.


 
 

Optická sieť rozhodnutieVytlačiť
 

erb.jpgMesto Sobrance vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0118KO Sobrance.


 
 

Oznámenie Tibavská ulicaVytlačiť
 

erb.jpgMesto Sobrance oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DP a nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie optickej Orange 0118KO Sobrance Vytlačiť
 

erb.jpgMesto Sobrance oznamuje o začatí územného konania o umiestnení stavby "Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0118KO Sobrance".


 
 

Projekt bezpečné Sobrance - III. etapaVytlačiť
 

erb.jpg                                                                

                                                                             


 
 

Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020Vytlačiť
 

erb.jpg


 
 

Komunitné centrum - výberové konanieVytlačiť
 

Vklad obrázka do textuOznámenie o vyhlásení výberového konania na plný pracovný úväzok na 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC a 1 pracovné miesto pracovníka KC.

Súbor na stiahnutie 2017-vk-kc-2.pdf 2017-vk-kc-2.pdf (3.9 MB)

 
 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka